Adatvédelmi tájékoztató

                                                                                                                  Készült: 2019.05.15.

 

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Nyitott Világ Bt. (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei, partnerei, önkéntesei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.

Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. 

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

-      1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

-      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-      2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

-      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-      Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.

Célhoz kötöttség

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

Adattakarékosság

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

Pontosság

Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.

Integritás és bizalmas jellege 

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk.  Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

A Nyitott Világ Bt. csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen. A kezelt adatok köre:

HONLAPON FELIRATKOZÁS

A MúzeumOD oldal (www.muzeumod.hu) és a Belső Hajtóerők oldal (www.belsohajtoerok.hu)  üzemeltetője, a Nyitott Világ Bt. 

A MúzeumOD honlap látogatóinak lehetősége van a honlapon keresztül, illetve Mailchimp (mint harmadik fél) alkalmazáson keresztül megadni elérhetőségüket (név, email cím), amennyiben hozzájárulnak, hogy számukra értesítést küldjön az Üzemeltető kulturális szervezetek fejlesztésével kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőségekről.

Adatkezelési cél1 Üzenet küldése kulturális szervezetek fejlesztésével kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőségekről.

Személyes adat típusa név, email cím

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

A hozzájárulás visszavonása az info@muzeumod.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

Adatkezelési cél2 Kutatás végzése szakmai témákban

Személyes adat típusa név, email cím, szervezet neve és székhelye, telefonszám, 

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

A hozzájárulás visszavonása az info@muzeumod.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

A Belső Hajtóerők honlap látogatóinak lehetősége van a honlapon keresztül, illetve Mailchimp (mint harmadik fél) alkalmazáson keresztül megadni elérhetőségüket (név, email cím), amennyiben hozzájárulnak, hogy számukra értesítést küldjön az Üzemeltető élménytúrákkal, illetve mentális egészséggel kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőségekről.

Adatkezelési cél Üzenet küldése élménytúrákkal és/vagy mentális egészséggel kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőségekről

Személyes adat típusa név, email cím

Jogalap önkéntes hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonása az info@belsohajtoerok.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

NAPLÓ RENDELÉS

A Belső Hajtóerők oldal (www.belsohajtoerok.hu)  üzemeltetője, a Nyitott Világ Bt.  A Belső Hajtóerők honlap látogatói (jelen passzus keretében a továbbiakban Megrendelők) a honlapon keresztül Google Forms felületen adhatják meg önismereti napló-megrendeléssel kapcsolatos adataikat (név, email cím, cím, telefonszám, számlázási cím), és az űrlap kitöltésével hozzájárulnak, hogy  a naplók kiadója, a Nyitott Világ Bt. és a rendelések teljesítésével megbízott Szimplexum Bt. a rendelés teljesítésével összefüggésben kezelje adataimat, és az utóbbi fél a rendelés teljesítése érdekében csomagküldő partnerének (GLS) átadja azokat. Az űrlapon megadottak értelmében a Megrendelők hozzájárulhatnak, hogy számukra a Nyitott Világ Bt. értesítést küldjön önismereti témával kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőségekről.

Adatkezelési cél1 Napló megrendelése

Személyes adat típusa név, email cím, cím, telefonszám, számlázási cím

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

Adatkezelési cél2 Üzenet küldése önismereti információkról, eseményekről, lehetőségekről.

Személyes adat típusa név, email cím

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

A hozzájárulás visszavonása az info@belsohajtoerok.hu címre történő e-mail küldésével történhet.

A weboldalakhoz kapcsolt Google Analitika az oldalon sütiket használ a forgalom, az átkattintások, a származási ország, a weboldalon eltöltött idő, a weboldalra érkezés és a weboldalról távozás mikéntjének elemzésére – kizárólag az oldal fenntartójának az oldallal kapcsolatos marketing-tevékenységének támogatására.

A weboldalakhoz kapcsolt Google Analitika az oldalon sütiket használ a forgalom, az átkattintások, a származási ország, a weboldalon eltöltött idő, a weboldalra érkezés és a weboldalról távozás mikéntjének elemzésére – kizárólag az oldal fenntartójának az oldallal kapcsolatos marketing-tevékenységének támogatására.

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:

·       a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)

·       az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)

·       hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)

·       változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

A Nyitott Világ Bt. nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget, ugyanakkor az adatok gyűjtését a harmadik félnek minősülő Mailchimp végzi. A Mailchimp elkötelezett az adatok védelme érdekében (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek jogaikat a Nyitott Világ Bt. postacímére (2900 Komárom, Arany János utca 11/a) vagy emaibenl (info@muzeumod.hu, info@belsohajtoerok.hu)  küldött üzeneten keresztül gyakorolhatják.

TÁJÉKOZTATÁS

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein.

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg. 

HOZZÁFÉRÉS 

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén. 

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti a Nyitott Világ Bt.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az info@belsohajtoerok.hu címre küldött emaillel.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

·       azok kezelése jogellenes;

·       az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;

·       azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

·       az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;

·       a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést a Nyitott Világ Bt.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az info@belsohajtoerok.hu címre küldött emaillel kezdeményezheti.

Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A szolgáltató cégneve: Nyitott Világ Bt.

Székhely és postacím: 2900 Komárom, Arany János utca 11/a

Telefonszám: + 36 20 481 6181

Email cím: info@belsohajtoerok.hu

Adószám: 20202589-1-11

Cégjegyzékszám: 11-06-010615


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu